Hotărârea nr. 218/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 45 00 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 către S.C.CONEST S.A.în vederea amplasării a două pompe de carburanţi suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 45,00 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 către S.C.CONEST S.A.în vederea amplasării a două pompe de carburanţi, suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea S.C."Conest"S.A. de concesionare a terenului adiacent parcelei aflată în proprietate şi Referatul de specialitate întocmit de către Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor şi regimul concesionării terenurilor;

            In baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 45,0 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 în vederea amplasării a două pompe de carburanţi, suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia.

            Art.2 Concesionarea se va face în baza unei expertize tehnice de evaluare a terenului, aprobată prin H.C.L.M.I., după care se va stabili redevenţa valorică a concesiunii.

            Art.3 Autorizarea extinderii propuse se va face în baza tuturor avizelor cerute în cadrul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.218

din 27 iulie 2001