Hotărârea nr. 216/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa cu nr.9681/06.07.2001 înaintată de RATC Iaşi, înregistrat cu nr.090701.42368, prin care se solicită modificarea H.C.L. nr.260/2001 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun;

            Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de RATC Iaşi privind proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun;

            Având în vedere prevederile art.36, pct.p şi art.38 din Legea nr.105/27 iunie 2000 pentru aprobarea O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea O.G.nr.73/1998 pentru modificarea şi completarea O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere;

            Având în vedere prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In conformitate cu art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Articolul 9 pct.a) din H.C.L.nr.260/2000 se modifică astfel:

"Contravenţiile prevăzute la art.2, art.3, art.4, art.5 - pct.a,j,k şi n se sancţionează cu amendă de 400.000 lei, în baza procesului verbal întocmit de către organul de control conform prevederilor Legii nr.32/1968".

            Art.2 Articolul 10 din H.C.L.nr.260/2000 se modifică astfel:

"Persoanele depistate fără legitimaţii de călătorie valabilă în mijloacele de transport, pot achita pe loc un "tarif de călătorie special" în valoare de 100.000 lei, pe bază de chitanţă eliberată de organele de control, caz în care nu se mai încheie proces verbal de constatare şi încetează orice urmărire. In caz de refuz, organul de control va proceda la încheierea procesului verbal de constatare a contravenţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/1968".

            Art.3 R.A.T.C.Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Constantin Neculau                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.216

din 27 iulie 2001