Hotărârea nr. 215/2001

HOTĂRÂRE privind executarea de către Primăria Municipiului Iaşi a unor lucrări în regie proprie prin direcţii de profil

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind executarea de către Primăria Municipiului Iaşi a unor lucrări în regie proprie, prin direcţii de profil

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere existenţa în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale "Citadin", înfiinţată prin H.C.L.nr.208/12 decembrie 1997 prin preluarea activului şi pasivului de la R.A.Citadin;

            Având în vedere obiectul de activitate al acestei direcţii prevăzut în art.3 al H.C.L.nr.208/1997;

            Având în vedere Referatul de specialitate;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor care fac obiectul de activitate al D.S.P.M. Citadin de către Primăria Municipiului Iaşi în regie proprie, prin intermediul acestei Direcţii.

            Art.2 Executarea lucrărilor se va face pe baza documentaţiilor şi comenzilor date de către Direcţia Tehnică din Primărie, în limita creditelor bugetare şi din alte surse financiare proprii, cu respectarea prevederilor O.U.G.nr.60/2001 – privind achiziţiile publice.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.215

din 27 iulie 2001