Hotărârea nr. 213/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale pod Metalurgiei" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale pod Metalurgiei" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice art.13;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale pod Metalurgiei" valoare estimativă 6.120.091 mii lei şi indicatorii tehnico - economici din anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a execuţiei lucrărilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.213

din 27 iulie 2001