Hotărârea nr. 210/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul "Bloc locuinţe 1004 CUG" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul "Bloc locuinţe 1004 CUG" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.39568/2001 al Serviciului Investiţei din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile Legii  nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere Ordonanţa nr.60/2001 privind achiziţiile publice art.13;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate care cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Rest de executat bloc locuinţe 1004 CUG" din municipiul Iaşi, conform anexei la prezenta hotărâre, valoare investiţie 23.337.000 mii lei.

            Art.2 Se aprobă procedura licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului care are ca obiect restul de executat al obiectivului.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local şi va fi adusă la îndeplinire de compartimentele specializate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.210

din 27 iulie 2001