Hotărârea nr. 209/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Imprejmuire Cimitir Sf.Vasile" şi aplicarea procedurii "cerere oferte preţ" pentru atribuirea contractului de execuţie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Imprejmuire Cimitir Sf.Vasile" şi aplicarea procedurii "cerere oferte preţ" pentru atribuirea contractului de execuţie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice art.13;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Imprejmuire Cimitir Sf.Vasile" ce cuprinde indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, valoarea investiţiei fiind de 428.205 mii lei preţuri luna iunie.

            Art.2 Se aprobă folosirea procedurii cerere oferte de preţ pentru atribuirea contractului de execuţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.209

din 27 iulie 2001