Hotărârea nr. 208/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare tehnică a terenului propus spre extindere balcoane pe întreg tronson la bl.A1 nr.184 sc.C din şos.Naţională

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de evaluare tehnică a terenului propus spre extindere balcoane pe întreg tronson la bl.A1, nr.184, sc.C din şos.Naţională

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In baza Hotărârii nr.150 din 18.06.2001, privind aprobarea Studiului Urbanistic pentru Reabilitare Faţade din şos.Naţională nr.184, bl.A1, sc.C şi D;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere referatul de specialitate şi Avizul Comisiei de Urbanism din 18.05.2001;

            In conformitate cu art.2 punctul 2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert tehnic atestat;

            In baza art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1  Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii, pe o perioadă de 49 ani,  a terenului în suprafaţă de 4,5 mp., notat în planşa anexată în vederea extinderii tuturor balcoanelor de pe tronsonul studiat.
            Art.2 Se aprobă extinderea balcoanelor pe întreg tronsonul, cu respectarea reglementărilor tehnice impuse în Certificatul de urbanism şi în Studiul Urbanistic avizat.

            Art.3 Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă totală de 5,4 mp. situat în str.Arcu nr.48, aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel că valoarea terenului este de 475.200 lei/mp., respectiv 2,500 lei.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 17.600 lei/mp., respectiv 95.040 lei/an, pentru suprafaţa de 5,4 mp.

            Art.5 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin HCLM.

            Art.6 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi cheltuielile pentru executarea noii construcţii vor fi suportate de către beneficiari.

            Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.208

din 27 iulie 2001