Hotărârea nr. 207/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul justificativ înaintat de R.A.T.C.Iaşi, prin care se solicită modificarea tarifului la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, în vederea menţinerii funcţionării normale a serviciului public de transport în comun de persoane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.129 din 3.07.2000 privind aprobarea normelor de organizare şi efectuare a transportului de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun pe teritoriului municipiului Iaşi şi a caietului de sarcini privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturi şi ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificată şi completată prin Legea nr.197/04.10.1998 privind abilitarea consiliilor locale de a stabili tarifele şi condiţiile tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice;

            Având în vedere dispoziţiile art.18 şi 38 din Legea nr.215/2000 a administraţiei publice locale privind autonomia locală şi principalele atribuţii ale consiliilor locale;

            In temeiul articolului nr.46 din Legea nr.215/2000 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Stabileşte, începând cu data de 01.08.2001, tariful de 3.750 lei/călătorie pentru transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi.

            Cu aceeaşi dată, abonamentele eliberate pentru transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi vor avea tarifele cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Condiţiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate şi de calitate sunt stabilite prin Caietul de sarcini, conform legii.

            Art.3 Biletele de călătorie comercializate în mijloacele de transport în comun vor avea tariful de 4.000 lei/călătorie, conducătorul mijlocului de transport primind 150 lei pentru fiecare bilet vândut.

            Art.4 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.207

din 27 iulie 2001