Hotărârea nr. 206/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere raportul de specialitate a Direcţiei Economice privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în comun Iaşi pe anul 2001;

            Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi pe anul 2001;

            Având în vedere prevederile O.M.F.616/04.05.2000;

            In temeiul articolului nr.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI" pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

            Art.2 Direcţia Economică şi Regia de Transport în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.206

din 27 iulie 2001