Hotărârea nr. 204/2001

HOTĂRÂRE privind propunerilor de buget pe anul 2002 şi estimărilor pe anii 2003-2005

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerilor de buget pe anul 2002 şi estimărilor pe anii 2003-2005

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.41988/05.07.2001 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere precizările metodologice nr.4516/31.05.2001 emise de Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă propunerile de buget pentru anul 2002 şi estimările pentru anii 2003 - 2005, astfel:

 

2002

2003

2004

2005

VENITURI

1.472.279.232

1.723.486.286

1.966.135.543

2.203.954.635

CHELTUIELI

1.472.279.232

1.723.486.286

1.966.135.543

2.203.954.635

            Anexele 1, 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi, Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.204

din 27 iulie 2001