Hotărârea nr. 203/2001

HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi alocarea din fondul de rezervă credite pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi alocarea din fondul de rezervă credite pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.11362/03.07.2000 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere adresa nr.39013/22.06.2001 a Asociaţiei Municipiilor din România;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă virarea creditelor de la un capitol la alt capitol conform anexei nr.1,

            Art.2 Se aprobă alocarea din fondul de rezervă a sumei de 9.105.000 mii lei pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.203

din 27 iulie 2001