Hotărârea nr. 202/2001

HOTĂRÂRE privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului propriu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului propriu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

- prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale modificată şi competată prin O.U.G.61/28.12.1998;

- prevederile H.G.nr.154/1997 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului propriu al Ministerului de Finanţe şi din unităţile subordonate;

- Văzând expunerea Primarului Municipiului Iaşi;

            In baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu 01 august 2001 personalul propriu din cadrul Primăriei Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici va fi stimulat din fonduri constituite în acest scop.

            Aceste fonduri vor fi constituite prin reţinerea cotei de 15% asupra penalităţilor aplicate şi încasate (inclusiv amenzi) de inspectorii de specialitate din aparatul propriu al Primăriei Iaşi şi de Corpul Gardienilor Publici.

            Art.2 Pentru Corpul Gardienilor Publici plata se va face din credite bugetare deschise funcţie de volumul amenzilor aplicate şi încasate efectiv de gardienii publici.

            Art.3 La nivelul Direcţiei Finanţelor Publice Locale se reţine o cotă de 20% din fondul constituit conform art.1 pentru stimularea personalului care participă la încasarea şi calcularea fondului de stimulente.

            Art.4 Repartizarea pe direcţii din cadrul Primăriei Iaşi şi Corpul Gardienilor Publici a fondului de stimulente constituit conform prevederilor prezentei H.C.L. se face de primar la propunerea Direcţiei Finanţelor Publice Locale.

            Art.5 Se aprobă Metodologia de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului propriu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici.

            Art.6 Direcţia Finanţelor Publice Locale, Direcţia economică şi alte servicii din cadrul Primăriei Iaşi, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.202

din 27 iulie 2001