Hotărârea nr. 201/2001

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru construirea a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în strada Arcu nr.48

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru construirea a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în strada Arcu nr.48

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In baza Hotărârii nr.146 din 18.06.2001, privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren din str.Arcu nr.48 prin licitaţie publică;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere referatul de specialitat şi Certificatul de Urbanism nr.295 din 14.02.2001;

            In conformitate cu art.2 punctul 2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert tehnic atestat;

            In baza art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie, publică în condiţiile legii, a amplasamentului marcat în planul de amenajare anexat, în vederea construirii a cinci garaje subterane cu locuri de joacă supraterane.

            Art.2 Se aprobă construirea a cinci garaje subterane cu locuri de joacă supraterane pe terenul Primăriei Municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 156,52 mp., cu respectarea reglementărilor tehnice impuse în Certificatul de Urbanism, în studiul de stabilitate şi planul de amenajare anexat.

            Art.3 Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă totală de 156,52 mp., situat în str.Arcu nr.48, aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel că valoarea terenului este de 418.000 lei/mp., respectiv 65.425.360 lei.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 17.600 lei/mp., respectiv 2.754.752 lei/an, pentru suprafaţa de 156,52 mp.

            Art.5 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin HCLM.

            Art.6 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi cheltuielile pentru executarea noii construcţii vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.201

din 27 iulie 2001