Hotărârea nr. 2/2001

HOTÂRÂRE,privind stabilirea coeficientului de indexare a actualelor chirii pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul ,Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTÂRÂRE

privind stabilirea coeficientului de indexare a actualelor chirii pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul

Consiliului Local al Municipiului Iaşi


           
Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.80/12.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.21741/23.10.2000 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere adresa 46/15.01.2001 a Direcţiei Generale de Statistică a Judeţului Iaşi;

            Având în vedere H.G.85/1991, privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, din fondul locativ de stat;

            In baza H.G.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1997 privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.I Coeficientul de indexare a actualelor chirii ale spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Consiliului Local este 140,7%.

            Art.II Forma finală a Hotărârii Consiliului Local nr.281/30.10.2000 este următoarea:

            "Art.1 Tarifele lunare pe metru pătrat existente la 31 decembrie 2000 pentru toate spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat şi din patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi, aflate pe raza municipiului Iaşi, se vor indexa cu 140,7% începând cu data de 01 ianuarie 2001.

            Art.2 Preţul minim lunar pe metru pătrat de la care se pot începe licitaţiile pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă vor fi cele din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Preţul de pornire a licitaţiilor publice va fi stabilit de Comisia de licitaţie a închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în funcţie de amplasarea şi vadul comercial al spaţiului în cauză.

            Art.3 Chiriile pentru spaţiile adjudecate în urma licitaţiilor, din anul 2000, nu se vor indexa, dar nu vor fi mai mici decât valorile licitate iniţial şi decât valorile stabilite prin Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Dacă tarifele sunt mai mici decât valorile licitate iniţial şi decât cele din Anexa nr.1 ele vor fi aduse la valorile precizate anterior.

            Art.4 In cazul folosirii fără forme legale a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice, acestea vor plăti daune pentru folosinţă până la eliberarea lor pentru reintroducerea în circuitul civil. Sumele reprezentând daune, menţionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.5 Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iaşi, inclusiv comunele Holboca, Ciurea şi Tomeşti sunt precizate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art.6 Modelul pentru contractele de închiriere valabile în anul 2001 va fi elaborat de D.A.F.I.S.

            Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

            Art.III Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2

din 29 ianuarie 2001

 

 

Anexa nr.2

 

Lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în

spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

 

GRUPA 1: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.unităţi de alimentaţie publică;

2.unităţi de prezentare modă şi design vestimentar (inclusiv confecţionare produse de serie mică, unicate);

3.unităţi comerciale cu desfacere în regim de consignaţie şi licitaţie obiecte de artă;

4.unităţi jocuri mecanice şi de noroc;

5.unităţi de prezentare şi desfacere bijuterii, metale rare, unicate şi de serie mică;

6.unităţi bancare;

7.birouri de notariat;

8.desfacere mărfuri nealimentare mai mult de 50% din import;

9.desfacere ţigări şi băuturi alcoolice

10.agenţii loto - pronosport;

11.agenţii de schimb valutar;

12.agenţii imobiliare şi publicitate;

13.unităţi CEC;

14.unităţi cu profil desfacere en-gross;

15.case de amanet;

16.birouri de avocatură.

 

GRUPA 2: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.agenţii de turism intern şi internaţional;

2.şcoli de şoferi;

3.agenţii ce desfăşoară activităţi de intermediere;

4.ateliere prelucrare metale preţioase, bijuterii;

5.unităţi înregistrări şi închirieri benzi audio, video;

 

GRUPA 3: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.desfacere mărfuri alimentare din import altele decât băuturi alcoolice şi ţigări;

2.unităţi alimentaţie publică fără desfacere băuturi alcoolice;

3.desfacere produse nealimentare indigene;

4.unităţi închiriat obiecte;

5.uniţi foto;

6.sedii de firme;

7.agenţii de voiaj;

8.ateliere de proiectare;

9.birouri de copiat acte şi dactilografiere.

 

 

 

GRUPA 4: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.unităţi depanare, întreţinere unităţi calcul software;

2.unităţi producţie de serie şi design birotică, arhitectură şi amenajări interioare;

3.unităţi de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică;

4.săli de cinematograf, vizionări video;

5.ateliere de producţie şi reparaţii: electronice, marochinărie, tâmplărie, tapiţerie, mecanică fină, confecţionări flori artificiale, tricotaje, confecţii, artizanat metale rare, etc.;

6.unităţi de învăţământ particulare;

7.agenţii de impresariat artistic;

8.producţie de produse de panificaţie;

9.unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare idigene, carne şi pâine.

 

GRUPA 5: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.centre de umplut sifoane;

2.farmacii;

3.unităţi de optică medicală, instrumente şi materiale ortopedice;

4.unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare idigene, carne şi pâine, pentru producătorii ce desfac produse proprii;

5.edituri şi mass - media;

6.cabinete medicale, policlinici şi dispensare cu plată;

7.spălătorii şi curăţătorii chimice;

8.ateliere de producţie la scară industrială;

9.asociaţii de creştere păsări, peşti şi animale mici;

10.sedii şi săli de sport particulare;

11.garaje aflate în administrarea DAFIS.

 

GRUPA 6: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.cabinete medicale, policlinici şi dispensare de stat;

2.unităţi desfacere produse agroalimentare proprii.

 

GRUPA 7: Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

 

1.asociaţii şi cluburi sportive;

2.case de cultură;

3.cluburi literare şi pentru tineret;

4.unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;

5.şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare;

6.instituţii de cercetare;

7.asociaţii cultural artistice;

8.expoziţii, ateliere de pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;

9.organizaţii apolitice care nu practică activităţi cu scop comercial sau lucrativ;

10.sedii de uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;

11.asociaţii de proprietari;

12.cămine şi azile de copii sau de bătrâni;

13.muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică;

14.centre zonale şi birouri pentru instituţii publice şi regii autonome.