Hotărârea nr. 198/2001

HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului public al Consiliului Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 170 64 ha. situat în Iaşi Zona Moara de Vânt - Podgoria Copou şi trecerea acestuia din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în inventarul domeniului public al Consiliului Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 170,64 ha. situat în Iaşi, Zona Moara de Vânt - Podgoria Copou şi trecerea acestuia din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P. şi Serviciul Amenajarea Teritoriului;

            Având în vedere Hotărârea nr.186/20.11.2000 a Comisiei Judeţeană Iaşi de aplicare a Legii nr.18/1991;

            Având în vedere Legea nr.18/1991 republicată, art.4, alin.2 şi art.44 alin.1 şi alin.2;

            In conformitate cu art.46 şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trece din administrarea Agenţiei Domeniului Statului - Filiala Iaşi în proprietatea publică a Consiliului Local Iaşi terenul situat în Iaşi, zona Moara de Vânt - Podgoria Copou, în suprafaţă de 170,64 ha.

            Art.2 Terenul aflat în Iaşi, zona Moara de Vânt - Podgoria Copou în suprafaţă de 170,64 ha. pe categorii de folosinţă conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre, trece din administrarea D.A.P.P.P.în administrarea D.S.P.M.Citadin, direcţii fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Iaşi.

            Art.3 Beneficiul rezultat în urma administrării, reflectat în bilanţul contabil, va constitui venit la bugetul local.

            Art.4 Prezent hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.198

din 27 iulie 2001