Hotărârea nr. 196/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a Teatrului de Vară în perioada iulie -septembrie 2001 Societăţii Comerciale TAVROX SRL care patronează Trupa de Teatru "TUDOR POPESCU"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a Teatrului de Vară, în perioada iulie - septembrie 2001, Societăţii Comerciale TAVROX SRL care patronează

Trupa de Teatru "TUDOR POPESCU"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.39232/22.06.2001, prin care S.C.TAVROX SRL, firmă care patronează Trupa de Teatru "TUDOR POPESCU", solicită atribuirea în folosinţă gratuită a Teatrului de Vară;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a Teatrului de Vară, pe perioada iulie - septembrie 2001, Societăţii comerciale TAVROX SRL care patronează Trupa de Teatru "TUDOR POPESCU".

            Art.2 S.C.TAVROX SRL se va ocupa de amenajările necesare funcţionării Teatrului de Vară, va obţine toate avizele şi va achita contravaloarea utilităţilor consumate.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.196

din 27 iulie 2001