Hotărârea nr. 194/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că prin prevederile Hotărârii nr.48 din 1996, cabana de la pârtia de schi a fost preluată în administrarea D.A.P.P.P.;

            In conformitate cu art.46 şi art.125 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trec din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin, direcţii subordonate juridic Consiliului Local Iaşi, cabana şi pârtia de schi.

            Art.2 Cheltuielile de întreţinere şi administrare vor fi suportate de D.S.P.M.Citadin, iar o cotă de 50% din profitul net trimestrial va fi vărsată la bugetul Consiliului Local Iaşi.

            Art.3 Imobilele (clădire şi teren) şi bunurile imobile se vor preda pe bază de proces verbal de predare – primire.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.194

din 27 iulie 2001