Hotărârea nr. 191/2001

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării prin licitaţie a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 272 mp. situat în Str.Zimbrului nr.5A în vederea construirii unei locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea concesionării, prin licitaţie, a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 272 mp. situat în Str.Zimbrului nr.5A, în vederea construirii unei locuinţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.52341/03.10.2000 şi fişa de audienţă nr.893/03.10.2000, prin care Doamna Ilişescu Ioana solicită organizarea unei licitaţii cu privire la concesionarea terenului situat în Str.Zimbrului nr.5A;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.898/08.04.1999 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată şi prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38 şi 125 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge  concesionarea, prin licitaţie publică a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 272 mp., situat în Str.Zimbrului nr.5A, în vederea construirii unei locuinţe.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.191

din 27 iulie 2001