Hotărârea nr. 190/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp., situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97

 

            Consiliul Local al Municipiuluai Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.73/22.03.2001 prin care s-a aprobat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. - situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97, către S.C."SORIN BOAZU"S.R.L., în vederea extinderii accesului la staţia de benzină;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat şi înregistrat la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.67469/08.06.2001;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi atribuţiile Consiliilor Locale statuae prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp., situat în Iaşi - Bd.Nicolae Iorganr.97, astfel valoarea terenului este de 25.270.940 lei pentru suprafaţa de 20 mp.,  respectiv 1.263.537 lei/mp.

            Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 50541,48 lei/mp/an, respectiv 1.010.838 lei/an pentru suprafaţa de 20 mp.

            Redevenţa valorică a concesiunii se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.190

din 27 iulie 2001