Hotărârea nr. 19/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ SI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea

CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ SI COPIL - HECUBA" 

din Iaşi, str.Codrescu nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi H.G.nr.727/1993 completat cu H.G.nr.706/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate ce cuprinde principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ SI COPIL - HECUBA din Iaşi, str.Codrescu nr.6, conform anexei nr.1.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Biroului
Secretariat Tehnic.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19

din 29 ianuarie 2001