Hotărârea nr. 189/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Calea Gălăţii nr.17-19 privind extinderea spaţiului comercial al S.C."MOLDOLUX CĂMIN"S.R.L. şi s-a aprobat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Calea Gălăţii nr.17-19, privind extinderea spaţiului comercial al S.C."MOLDOLUX CĂMIN"S.R.L. şi s-a aprobat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.37504/14.06.2001 prin care se solicită întocmirea contractului de concesiune în baza H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 pe numele S.C."MOLDOFANION"S.R.L.;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.65/22.03.2001;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.18 alin.(6) din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.2 din H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 în sensul se aprobă concesionarea directă, în condiţiile legii, a terenului propus în Planul Urbanistic de Detaliu, pentru extinderea spaţiului comercial - în suprafaţă de 30 mp. - situat în str.Calea Gălăţii nr.17-19, către S.C."MOLDOFANIONA"S.R.L.

            Art.2 Se modifică art.3 din H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 în sensul se aprobă extinderea spaţiului comercial al S.C."MOLDOFANION"S.R.L., conform documentaţiilor de urbanism avizate.

            Art.3 Se completează H.C.L.M.nr.65/22.03.2001, în sensul :

- Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Celelalte articole ale H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 rămân nemodificate.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.189

din 27 iulie 2001