Hotărârea nr. 187/2001

HOTĂRÂRE privind folosinţa în scop agricol a terenurilor aflate în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind folosinţa în scop agricol a terenurilor aflate în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.7/29.01.1996 privind închirierea terenurilor virane şi alte terenuri proprietate de stat deţinute fără acte de proprietate de diverse persoane juridice sau fizice, precum şi pentru terenurile aferente caselor de locuit aflate în administrarea R.A."Citadin"Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică H.C.L.M.nr.7/29.01.1996 privind închirierea terenurilor virane şi alte terenuri proprietate de stat deţinute fără acte de proprietate de diverse persoane fizice sau juridice, precum şi pentru terenurile aferente caselor de locuit aflate în administrarea R.A."Citadin"Iaşi, în sensul că:

- se abrogă art.1 - alin.1; art.2; art.3 - pct.a,c.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.187

din 27 iulie 2001