Hotărârea nr. 186/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A în suprafaţă de 128 mp.proprietatea Doamnei HĂVÎRNEANU RODICA cu terenul situat în Str.Tudor Vladimirescu cvartal 16 parcela CAT 1185 aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A, în suprafaţă de 128 mp.proprietatea Doamnei HĂVÎRNEANU RODICA, cu terenul situat în Str.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185, aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.42871/10.07.2001, prin care Doamna HĂVÎRNEANU RODICA, solicită aprobarea unui schimb de terenuri între o suprafaţă de 128 mp. - proprietatea sa din Str.Duca Vodă nr.4A şi un teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în str.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.1453/09.07.2001;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de teren situată în str.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185 - conform planşei anexe.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- terenul situat în Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A, în suprafaţă de 128 mp., proprietatea Doamnei HĂVÎRNEANU RRODICA, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Str.Tudor Vladimirescu, indientificat prin cvartal 16, parcela CAT 1185, devine proprietatea Doamnei HĂVÎRNEANU RODICA.

            Art.3 Suprafaţa de teren efectiv primită la schimb va fi stabilită în urma efectuării unui raport de evaluare a terenurilor menţionate mai sus, raport de evaluare ce va fi întocmit de un expert autorizat.

            Raportul de evaluare va fi prezentat spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Cheltuielile privind întocmirea raportului de evaluare şi perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de Doamna HĂVÎRNEANU RODICA.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.186

din 27 iulie 2001