Hotărârea nr. 185/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului construit şi neconstruit în suprafaţă de 108 mp. situat în str.Păcurari nr.7 - proprietatea ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. şi a terenului în suprafaţă de 596 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în str.Păcurari - indentificat prin Tarla 37 Parcelele CR 1592 DS 1591 CR 1593 în vederea aprobării schimbului de terenuri

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului construit şi neconstruit, în suprafaţă de 108 mp., situat în str.Păcurari nr.7 - proprietatea ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. şi a terenului în suprafaţă de 596 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în str.Păcurari - indentificat prin Tarla 37, Parcelele CR 1592, DS 1591, CR 1593,

în vederea aprobării schimbului de terenuri

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M. nr.156/18.06.2001, prin care s-a aprobat schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Iaşi şi ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A.;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat înregistrat sub nr.4282/10.07.2001;

            Având în vedere referatul de specialitte întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului construit şi neconstruit, situat în Iaşi - Str.Păcurari nr.7, proprietatea ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A., în suprafaţă de 108 mp. şi a terenului din imediata vecinătate, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel :

- pentru lărgirea străzii Păcurari şi modernizarea intersecţiei din Piaţa Mihai Eminescu este necesară cedarea unei suprafeţe de 108 mp.proprietatea ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. din str.Păcurari nr.7, delimitată de punctele 1, 2, 3, 4, 8, 9, din planşa anexă, iar suprafaţa de teren estimată a fi compensată este de 596 mp. de teren din imediata vecinătate, indetificat prin Tarla 37, Parcelele CR 1592, CR 1593, DS 1591, delimitată de punctele 8, 12, 11, 10, 6, din planşa anexă.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.185

din 27 iulie 2001