Hotărârea nr. 184/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."VASIRI"S.R.L.Iaşi a terenului în suprafaţă de 3546 70 mp. situat în Iaşi - Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3 în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către S.C."VASIRI"S.R.L.Iaşi a terenului în suprafaţă de 3546,70 mp., situat în Iaşi - Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3 , în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrate sub nr.17612/16.03.2001 şi nr.31657/21.05.2001,  prin care S.C."VASIRI" S.R.L.solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de teren situată în Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3, în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.2033/19.09.2000 prin care se certifică lucrări de reparaţii capitale şi extindere la hala de producţie cu activităţi de tâmplărie;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 3546,70 mp., situat în Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3, către S.C."VASIRI"S.R.L., în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3, astfel valoarea terenului este de 234.009 lei/mp., respectiv 829.795.714 lei pentru suprafaţa de 3546,70 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 33.191.829 lei/an pentru suprafaţa de 3546,70 mp., respectiv 9.360,36 lei/mp/an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDITE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.184

din 27 iulie 2001