Hotărârea nr. 183/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."LONGAVIT"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Iaşi Sos.Păcurari nr.31 bl.539 sc.D în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către S.C."LONGAVIT"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 36 mp., situat în  Iaşi, Sos.Păcurari nr.31,bl.539,sc.D, în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.42969/10.07.2001, prin care S.C."LONGAVIT"S.R.L.solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de teren situată în Sos.Păcurari nr.31, bl.539, sc.D, în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.436/05.03.2001 prin care se certifică lucrări de amenajare (extindere) a spaţiului comercial existent;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 36 mp., situat în Sos.Păcurari nr.31, bl.539, sc.D, către S.C."LONGAVIT"S.R.L.,  în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Sos.Păcurari nr.31, bl.539, sc.D, astfel că valoarea terenului este de 749493 lei/mp., respectiv 26.981.748 lei pentru suprafaţa de 36 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 1.079.270 lei/an pentru suprafaţa de 36 mp., respectiv 29.979,72 lei/mp/an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDITE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.183

din 27 iulie 2001