Hotărârea nr. 181/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Cabinet Individual de Avocatură Moroşan Cristina a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în str.Străpungere Silvestru nr.9 bloc V 1-3 sc.C în vederea extinderii spaţiului deţinut de cabinet

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către Cabinet Individual de Avocatură Moroşan Cristina a terenului în suprafaţă de 36 mp., situat în str.Străpungere Silvestru nr.9, bloc V 1-3, sc.C, în vederea extinderii spaţiului deţinut de cabinet

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.66550/12.2000, prin care Cabinet Individual de Avocatură Moroşan Cristina solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de teren situată în str.Străpungerea Silvestru nr.9, bloc V 1-3, sc.C, în vederea extinderii spaţiului deţinut de cabinet;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.1971/18.09.2000 prin care se certifică lucrări de modificare şi extindere a spaţiului;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executarea construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 36 mp., situat în Str.Străpungere Silvestru nr.9, bl.V1-3, sc.C, către Cabinet Individual de Avocatură Moroşan Cristina, în vederea extinderii spaţiului deţinut de cabinet.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.9, bl.V1-3, sc.C, astfel că valoarea terenului este de 1.397.305 lei/mp., respectiv 50.302.980 lei pentru suprafaţa de 36 mp.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 2.012.119 lei/an pentru suprafaţa de 36 mp., respectiv 55.892,2 lei/mp./an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărârea Consiliului Local.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.181

din 27 august 2001