Hotărârea nr. 180/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi a terenului în suprafaţă de 1563 09 mp. situat în str.Misai nr.25 în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate respectiv Str.Misai nr.23

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi a terenului în suprafaţă de 1563,09 mp., situat în str.Misai nr.25, în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate, respectiv Str.Misai nr.23

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.1933/29.06.2001, prin care Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi, solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de 1563,09 mp. teren situat în str.Misai nr.25, în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate,  respectiv Str.Misai nr.23;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în sprafaţă de 1563,09 mp., situat în str.Misai nr.25, către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi, în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate, respectiv str.Misai nr.23.

            Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi, va avea obligaţia ca pe terenul rămas liber să amenajeze un parc ecologic.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Str.Misai nr.25, astfel că valoarea terenului este de 1.906.002 lei/mp., respectiv 2.979.252.666 lei pentru suprafaţa de 1563,09 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 119.170.107 lei/an pentru suprafaţa de 1563,09 mp., respectiv 76.240,08 lei/mp./an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărârea de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.180

din 27 iulie 2001