Hotărârea nr. 177/2001

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de valabilitate a execuţiei lucrărilor de construire menţionată în art.2 din H.C.L.M.nr.29/22.02.1999 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 1442 mp. situat în str.Vasile Lupu între bl.A3 şi P6 - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a execuţiei lucrărilor de construire menţionată în art.2 din H.C.L.M.nr.29/22.02.1999, prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 1442 mp., situat în str.Vasile Lupu între bl.A3 şi P6 - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.39221/28.06.2001, prin care Arhiepiscopia Iaşilor - Protopopiatul II Iaşi - Parohia "Intrarea Domnului în Ierusalin" solicită prelungirea valabilităţii H.C.L.M.nr.29/22.02.1999 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1442 mp., situat în str.V.Lupu între bl.A3 şi P6 - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se prelungeşte perioada de valabilitate a execuţiei lucrărilor de construire a lăcaşului de cult, menţionată în art.2 din H.C.L.M.nr.29/22.02.1999, cu încă 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.177

din 9 iulie 2001