Hotărârea nr. 173/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.62 din 15 martie 2001 şi de transformare a formei juridice a societăţii din S.C.A. în S.C."FOTBAL"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.62 din 15 martie 2001 şi de transformare a formei juridice a societăţii din S.C.A. în S.C."FOTBAL"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local / Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private; Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi; Comisia pentru  problemele tineretului, sportului, turismului şi agrement;

            In temeiul art.38 şi art.46 (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se revocă H.C.L.nr.62 din 15 martie 2001, privind retragerea Consiliului Local al Municipiului Iaşi din S.C."Iaşi XXI"SCA.

            Art.2

2.1.Se aprobă transformarea formei juridice a societăţii din S.C."Iaşi XXI"S.C.A. în S.C."FOTBAL"S.A. în calitate de continuatoare de drept, păstrând activul şi pasivul rezultat din actuala formă juridică.

2.2.Scopul societăţii va fi numai de susţinere a activităţii clubului de fotbal Poli - Unirea.

2.3.Se retrage din S.C."FOTBAL"SA stadionul "Emil Alexandrescu" şi se încredinţează în administrare directă D.S.P.M.Citadin, care va asigura folosinţa gratuită a bazei sportive de către clubul de fotbal Poli - Unirea (cu excepţia - apă,gaz, canal, telefon)

2.4.Având în vedere finanţarea directă a L.P.S. din bugetul local, se hotărăşte încheierea de către L.P.S., D.S.P.M.Citadin şi Poli - Unirea a unui protocol privind utilizarea de către L.P.S. a bazei sportive, precum şi dreptul Poli - Unirea de a prelua gratuit orice jucător format la L.P.S., care va fi considerat aportul Consiliului Local

2.5.Consiliul de Administraţie a S.C."FOTBAL"S.A., fără a fi remunerat,  va fi format din următorii membri:

·          Romeo Olteanu

·          Constantin Neculau

·          Radu Prisecaru

·          Vasile Câtea

·          George Carapanu

·          Petru Focşa

·          Dragoş Rotaru

·          Ioan Haraga

·          Constantin Adăscăliţei

            Art.3

3.1.Având în vedere cota de co-proprietate de 50% deţinută de C.L.M.(prin S.C."Iaşi XXI S.C.A.) asupra lotului actual de jucători ai F.C.M.Poli se aprobă fuzionarea asociaţiilor sportive F.C.M.Poli şi Unirea, în vederea constituirii unei singure echipe, cu obiectiv de performanţă promovare imediată în Divizia B şi, ulterior, în Divizia A.

3.2.In vederea finanţării activităţii echipei Poli - Unirea se aprobă asocierea S.C."Iaşi XXI" cu alţi finanţatori, urmând ca drepturile de proprietate asupra întregului fond de jucători fie stabilite luând ca bază de calcul aporturile iniţiale (cota jucătorilor şi aporturile materiale) şi aporturile materiale din perioada asocierii.

3.3.Transferurile jucătorilor se vor putea face numai cu acordul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

3.4.Contractele de asociere vor fi validate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Obiectivul echipei Poli - Unirea este promovarea imediată în Dvizia B, iar în următorii 2 ani, promovarea în Divizia A. Nerealizarea obiectivului propus duce la încetarea asocierii, valorificarea fondului de jucători şi recuperarea drepturilor cuvenite de către asociaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Nr.173

din 9 iulie 2001