Hotărârea nr. 171/2001

HOTĂRÂRE privind reducerea cu 50% a taxei stabilită prin contractele de folosinţă pentru S.C.KANIA SPEKA SNC AF LIBERTATEA şi S.C.FIORA STAR SRL administrate de KANIA NECULAI POIANA EUGEN şi CRETU CONSTANTIN începând cu data prezentei hotărâri

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  reducerea cu 50% a taxei stabilită prin contractele de folosinţă pentru

S.C.KANIA SPEKA SNC, AF LIBERTATEA şi S.C.FIORA STAR SRL, administrate de KANIA NECULAI, POIANA EUGEN şi CRETU CONSTANTIN

 începând cu data prezentei hotărâri

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrată cu nr.37435/14.06.2001, 2256/05.04.2001 şi 24613/20.04.2001, prin care se solicită reducerea cu 50% din chiria stabilită prin contractele de folosinţă de către administratorii S.C.KANIA - SPEKA, AF LIBERTATEA şi S.C.FIORA STAR SRL, administratori ce au şi calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul juridic contencios;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.42/1990 cu modificările ulterioare;

            Având în vedere adresa Prefecturii Judeţului Iaşi nr.1363/26.01.2000;

            Având în vedere H.C.L.nr.49/26.02.2001, H.C.L.nr.296/2000 şi 368/2000;

            Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă reducerea cu 50% a taxei stabilită prin contractele de folosinţă pentru S.C.KANIA SPEKA SNC, AF LIBERTATEA şi S.C.FIORA STAR SRL, administrate de KANIA NECULAI, POIANA EUGEN şi CRETU CONSTANTIN,

începând cu data prezentei hotărâri.

            Art.2 Pentru S.C.KANIA SPEKA SNC şi AF LIBERTATEA - prezenta hotărâre intră în vigoare condiţionat de renunţarea la drepturile conferite prin Ordinul nr.541/19.07.2000 şi Ordinul nr.16/8.02.2001 eliberate de Prefectul Judeţului Iaşi în contradictor cu propunerile făcute de Comisia Municipală de Aplicare a Legii nr.18/1991 pentru terenuri aparţinând domeniului public.

            Art.3 Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.171

din 18 iunie 2001