Hotărârea nr. 170/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură foştilor proprietari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură foştilor proprietari

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu;

            Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv î perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Imobilele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu vor fi retrocedate în natură foştilor proprietari, acestora urmând a li se acorda măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile legii.

            Art.2 Prezenta hotărâre reprezintă procedura prealabilă în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

  cons.Elena Eliza Nazarie                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.170

din 18 iunie 2001