Hotărârea nr. 17/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "CANALIZARE STR.BAŞ CEAUŞ" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

"CANALIZARE STR.BAŞ CEAUŞ", municipiul Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.12/1993 republicată, privind achiziţiile publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi "Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice" aprobat prin H.G. nr.727/1993 şi completat cu H.G.nr.706/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor loclae statuate prin dispoziţiile art.87 din Legea nr.67/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate ce cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "CANALIZARE STR.BAŞ CEAUŞ", conform anexei 1.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija Biroului Secretariat Tehnic.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Carmen Grădeanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.17

din 29 ianuarie 2001