Hotărârea nr. 169/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea introducerii în intravilan a zonei situată între Şos.Iaşi/Ciurea - Oţelăria FORTUS

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea introducerii în intravilan a zonei situată între

Şos.Iaşi/Ciurea - Oţelăria FORTUS

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate, întocit de Serviciul de Arhitectură şi urbanism;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi R- 1997;

            In conformitate cu prevederile art.10, aliniatul 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă introducerea în intravilan a zonei cuprinsă între Sos.Iaşi/Ciurea (Drumul Judeţean DJ 248), Oţelăria FORTUS şi intravilanul propus prin P.U.G. - Municipiul Iaşi, conform planşei anexate.

            Art.2 Prezenta hotărâre este de principiu, urmând ca, în urma avizului M.T.L.P., Consiliul Local al Municipiului Iaşi să analizeze şi să avizeze Regulamentul Urbanistic aferent P.U.Z. - şos.Iaşi/Ciurea - Oţelăria FORTUS.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.169

din 18 iunie 2001