Hotărârea nr. 166/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivelor de investiţii "Modernizare Cămin Decebal" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivelor de investiţii

"Modernizare Cămin Decebal"

şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare cămin Decebal" valoare de deviz general 7.114.610 mii lei şi indicatorii tehnico - economici din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a execuţiei lucrărilor de modernizare.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.166

din 18 iunie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei "Modernizare cămin Decebal" sunt:

 

Valoarea totală estimativă a investiţiei preţuri luna martie                        7.114.610 mii lei

Valoarea estimativă a C M                                                                    6.911.134 mii lei

Durata de realizare a investiţiei                                                  6 luni

Atc - 617,60 mp.

Atd - 2470,40 mp.

Nr.apartamente :           1 cameră - 44 apartamente

                                    2 camere 4 apartamente

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Elena Eliza Nazarie