Hotărârea nr. 163/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Nisipari" şi stabilirea executantului prin procedura cerere oferte preţ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii

"Impietruire strada Nisipari"

şi stabilirea executantului prin procedura  cerere oferte preţ

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice art.13;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Impietruire str.Nisipari" ce cuprinde indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre, valoarea invesiţiei fiind de 971.325 mii lei,  preţuri luna aprilie.

            Art.2 Se aprobă folosirea procedurii cerere oferte de preţ pentru stabilirea executantului.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.163

din 18 iunie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXA NR.1

 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei "Impietruire str.Nisipari" sunt:

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei                                                        971.325 mii lei

Valoarea estimativă a C M                                                        897.606 mii lei

Durata de realizare a investiţiei                                      2 luni

Capacităţi

Lungime drum                                                               290 m

Lăţime drum                                                                             9 m.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Elena Eliza Nazarie