Hotărârea nr. 161/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Obreja" şi stabilirea executantului prin procedura de cerere oferte preţ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii

"Impietruire strada Obreja"

şi stabilirea executantului prin procedura de cerere oferte preţ

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice art.13;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Impietruire str.Obreja" ce cuprinde indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre, valoarea invesiţiei fiind de 1.300.025 mii lei preţuri luna aprilie.

            Art.2 Se aprobă folosirea procedurii de cerere oferte de preţ pentru stabilirea executantului.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

  cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.161

din 18 iunie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei "Impietruire str.Obreja" sunt:

 

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei                                                        1.300.025 mii lei

Valoarea estimativă a C M                                                        1.099.325 mii lei

Durata de realizare a investiţiei                                      4 luni

Capacităţi

Lungime drum                                                               260 m

Lăţime drum                                                                             8 m.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Elena Eliza Nazarie