Hotărârea nr. 160/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 a veniturilor şi cheltuielilor cu salariile la Capitolul Invăţământ şi Capitolul Sănătate (Creşe)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 a veniturilor şi cheltuielilor cu salariile la Capitolul Invăţământ şi Capitolul Sănătate (Creşe)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.216/26.04.2001 - privind bugetul de stat pe anul 2001;

            Având în vedere adresa comună nr.4417/28.05.2001 şi anexa nr.1 emise de Consiliul Judeţean Iaşi şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi CFS a Judeţului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate privind includerea veniturilor şi cheltuielilor în bugetul pe anul 2001 privind salariile la Invăţământ şi Sănătate (Creşe), a burselor şi c.v. Manualelor şcolare la Invăţământ preuniversitar înregistrat la nr.35908/8.06.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, la venituri - Sume Defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugată pentru Bugetele Locale în sumă de 389.921.099 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 389.921.099 mii lei pentru salariile, bursele elevilor, manualele şcolare la Invăţământ şi salariile la Sănătate (Creşe).

            Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi C.F.S. A Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

  cons.Elena Eliza Nazarie                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.160

din 18 iunie 2001