Hotărârea nr. 159/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării preţului de cost pentru "Distribuţia Energiei Termice prin punctele termice"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reactualizării preţului de cost pentru

"Distribuţia Energiei Termice prin punctele termice"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere "Fundamentarea reactualizării preţului de cost pentru distribuţia energiei termice în anul 2001";

            Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.7/1998, privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care e stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;

            Având în vedere art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă reactualizarea preţului de cost anual, începând cu data de 01.06.2001, pentru distribuţia energiei termice prin Punctele termice de 158.000 lei/Gcal, exclusiv T.V.A..

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.Termoficare Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Elena Eliza Nazarie                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.159

din 18 iunie 2001