Hotărârea nr. 156/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Păcurari nr.7 în suprafaţă de 108 mp. proprietatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi cu terenul situat în imediata vecinătate aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Păcurari nr.7, în suprafaţă de 108 mp., proprietatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi, cu terenul situat în imediata vecinătate, aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.36601/12.06.2001, prin care ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi, solicită aprobarea unui schimb de terenuri între o suprafaţă de 108 mp. - proprietatea lor din str.Păcurari nr.7 şi un teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în imediata vecinătate;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de teren situată în imediata vecinătate a proprietăţii din str.Păcurari nr.7 - conform planşei anexe.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

–terenul situat în Iaşi - str.Păcurari nr.7, în suprafaţă de 108 mp., identificat în planşa anexă cu literele A, B, C, D, proprietatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în vecinătate, identificat prin tarla 37, parcela CR 1592, devine proprietatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi.

            Art.3 Suprafaţa de teren efectiv primită la schimb va fi stabilită în urma efectuării unui raport de evaluare a terenurilor construite şi neconstruite menţionate mai sus, raport de evaluare ce va fi întocmit de un expert autorizat.

            Raportul de evaluare va fi prezentat spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Cheltuielile privind întocmirea raportului de evaluare şi perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Elena Eliza Nazarie                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.156

din 18 iunie 2001