Hotărârea nr. 155/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."MEDIANET"S.R.L. a spaţiului în suprafaţă de 82 07 mp. situat în str.Anastasie Panu nr.40 bloc 1A în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut de societate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către S.C."MEDIANET"S.R.L. a spaţiului în suprafaţă de 82,07 mp., situat în str.Anastasie Panu nr.40, bloc 1A, în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut de societate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.35164/05.06.2001, prin care S.C."MEDIANETA"S.R.L. solicită concesionarea directă a spaţiului situat în str.A.Panu nr.40, bloc 1A, în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut;

            Având în vedere certificatul de urbanism eliberat;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executarea construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a spaţiului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal, în suprafaţă de 82,07 mp., situat în Str.A.Panu nr.40, bl.1A, către S.C."MEDIANET"S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut de societate.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a spaţiului comercial din Iaşi, str.A.Panu nr.40, bloc 1A, astfel că valoarea spaţiului comercial în suprafaţă construită desfăşurată de 82,07 mp. este de 269.408.163 lei.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 10.776.327 lei/an pentru suprafaţa de 82,07 mp., respectiv 131.307 lei/mp./an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Elena Eliza Nazarie                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.155

din 18 iunie 2001