Hotărârea nr. 153/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 520 mp. situat în str.Petru Rareş nr.10-12

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 520 mp. situat în str.Petru Rareş nr.10-12

 

            Consiliul Local al Municipal Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.61/15.03.2001, prin care s-a aprobat concesionarea - prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 520 mp. - situat în str.Petru Rareş nr.10 - 12, în vederea construirii unui centru cultural;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 şi 14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 520 mp., situat în str.Petru Rareş nr.10 - 12, astfel valoarea terenului este de 524.009.000 lei pentru suprafaţa de 520 mp., respectiv 1.007.709, 60 lei/mp.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie privind concesionarea terenului va fi de 40308,38 lei/mp., respectiv 20960360 lei/an pentru suprafaţa de 520 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M..

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.153

din 18 iunie 2001