Hotărârea nr. 152/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic zonal - Complex Sportiv Grădinari - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic zonal - Complex Sportiv Grădinari - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R1997;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Complex Sportiv Grădinari - în Municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă modificarea planşei de regulament PUG cu schimbarea destinaţiei funcţionale P1b - subzona amenajărilor sportive cu caracter public şi încadrarea zonei în categoria CM 2 - subzona mixtă conţinând servicii publice, servicii de interes general, loisir şi sport în spaţii acoperite şi descoperite, locuinţe.

            Art.3 Se aprobă reconfigurarea parcelarului conform planşei de regulament PUZ.

            Art.4 Suprafeţele translate în noua situaţie se vor definitiva prin coordonate topografice, cheltuielile aferete perfectării actelor de reglementare a situaţiei juridice a terenurilor urmând a fi suportate de către beneficiari.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 18 iunie 2001