Hotărârea nr. 151/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - str.Vitejilor nr.14-16 prin care se propune extinderea prin concesionare a spaţiului comercial al S.C.DOROTA SRL existent la parterul blocului din str.Vitejilor nr.14-16

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului Urbanistic - str.Vitejilor nr.14-16, prin care se propune extinderea, prin concesionare, a spaţiului comercial al S.C.DOROTA SRL existent la parterul blocului din str.Vitejilor nr.14-16

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 8.06.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.38, 46 şi 125  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridică al acestuia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Studiul Urbanistic - str.Vitejilor nr.14-16, avizat de Comisia de urbanism a Consiliului Local în şedinţa din 08.06.2001.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii a terenului notat cu A şi B în planşa anexată propus în Studiul urbanistic pentru extinderea spaţiului comercial deţinut de S.C.'DOROTA'SRL (Anexa 3).

            Art.3 Se aprobă extinderea spaţiilor comerciale existente la parterul blocurilor din str.Vitejilor nr.14-16 conform documentaţiei de urbanism avizate.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii se va stabili de către o comisie de negociere al cărei preşedinte va fi primarul municipiului Iaşi, dar nu sub valoarea rezultată pe baza unui raport de expertiză tehnică privind evaluarea terenurilor situate în str.Vitejilor nr.14-16.

            Raportul de expertiză va fi întocmit de către un expert autorizat, la cererea solicitantului, iar plata se va efectua de către beeficiarul amplasamentului.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Elena Eliza Nazarie                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.151

din 18 iunie 2001