Hotărârea nr. 150/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic pentru REABILITARE FAŢADE şos.Naţională nr.184 bl.A1 sc.C şi D prin care se propune extinderea prin concesionare a balcoanelor existente pe un tronson întreg

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului Urbanistic pentru

REABILITARE FAŢADE şos.Naţională nr.184, bl.A1, sc.C şi D, prin care se propune extinderea, prin concesionare, a balcoanelor existente pe un tronson întreg

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul comisiei de urbanism a Consiliului Local din data de 18.05.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.38, 46 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Studiul Urbanistic, şos.Naţională nr.184, bl.A1, sc.C şi D avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local în şedinţa din 18.05.2001.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii a terenului în suprafaţă de 5,4 mp., notat cu A în planşa anexată propus în Studiul Urbanistic pentru extinderea balcoanelor.

            Art.3 Concesionarea se va realiza în baza unui raport de expertiză tehnică, înaintat de beneficiar.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.150

din 18 iunie 2001