Hotărârea nr. 149/2001

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasarea unui spaţiu comercial cu caracter definitiv în str.Bucium nr.23

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasarea unui spaţiu comercial cu caracter definitiv în str.Bucium nr.23

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 24.04.2000;

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a terenului propus în planul de situaţie anexat pentru construirea unui spaţiu comercial cu caracter definitiv (Anexa 1).

            Art.2 Se aprobă construirea unui spaţiu comercial definitiv integrat contextului construit cu respectarea reglementărilor tehnice specificate în certificatul de urbanism nr.871/9.05.2000 (Anexa 2).

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi cheltuielile pentru executarea noii construcţii vor fi suportate de către beneficiar.

            Art.4 Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 35,00 mp. situat în str.Bucium nr.23 aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel că valoarea terenului este de 440.000 lei/mp., respectiv 15.400.000 lei.

            Art.5 Redevenţa valorică a concesiuni va fi de 17.600 lei/mp., respectiv 616.000 lei/an, pentru suprafaţa de 35,00 mp.

            Art.6 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin HCLM.

            Art.7 Prezenta hotărâre revocă Hotărârea nr. 66 din 22 martie 2001 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

      cons.Elena Eliza Nazarie                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.149

din 18 iunie 2001