Hotărârea nr. 148/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 287 5 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 287,5 mp. situat în

B-dul Nicolae Iorga nr.99

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Regulamentul Planului Urbanistic General - zonă cu funcţiuni mixte şi a Referatului de specialitate întocmit de către Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor şi regimul concesionării terenurilor;

            Având în vedere prevederile art.125 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.20 şi 84 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 287,5 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99.

            Art.2 Concesionarea se va face în baza unei expertize tehnice de evaluare a terenului, aprobată prin H.C.L.M.I, după care se va stabili redevenţa valorică a concesiunii.

            Art.3 Autorizarea se va face în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat în Consiliul Local Municipal Iaşi precum şi a tuturor avizelor cerute în cadrul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.148

din 18 iunie 2001