Hotărârea nr. 147/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: 'int.str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa' în vederea translării staţiei peco existente în str.Crişan şi aprobarea schimbului de terenuri din str.Crişan nr.24 şi str.Eminescu nr.10bis aflate în proprietatea SNP 'Petrom' cu terenul din intersecţia str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: 'int.str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa' în vederea translării staţiei peco existente în str.Crişan, şi aprobarea schimbului de terenuri din str.Crişan nr.24 şi str.Eminescu nr.10bis, aflate în proprietatea SNP 'Petrom' cu terenul din intersecţia str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din 27.04.2001 şi a referatului de specialitate întocmit de către Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            In baza Legii nr.182/2000 privind protecţia monumentelor şi siturilor istorice, precum şi a prevederilor Planului Urbanistic General prin care zona perimetrală Mitropoliei este rezervată pentru esplanadă pietonală;

            Având în vedere prevederile art.125 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.20 şi 84 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 'int.Sf.Andrei cu str.Col.Langa', cu regulamentul aferent.

            Art.2 Se aprobă schimbul de teren după cum urmează:

–strada Crişan nr.24                           - S- 900,1 mp. şi

–strada Eminescu nr.10                                   - S - 70,41 mp., în schimbul terenului din intersecţie str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa S - 1.232 mp.;

            Art.3 Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor menţionate la art.1, vor fi prezentate spre însuşire Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în baza cărora se vor stabili clauzele de negociere.

            Art.4 Autorizarea construcţiei propuse va fi condiţionată de respectarea Regulamentului Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin prezenta hotărâre precum şi de obţinerea tuturor avizelor specificate în certificatul de urbanism.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Elena Eliza Nazarie                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.147

din 18 iunie 2001