Hotărârea nr. 146/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 156 52 mp. în vederea construirii a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în str.Arcu nr.48 Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 156,52 mp. în vederea construirii a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în str.Arcu nr.48, Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere certificatul de urbanism nr.295 din 14.02.2001 şi referatul de specialitate întocmit pe baza planşei anexate;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, litera g şi art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu art.2 punctul 2 din Legea nr.219/2001 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului din str.Arcu nr.48, conform planului de amenajare anexat.

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei va fi stabilită de un expert tehnic ales de beneficiar, în urma expertizării terenului, conform Legii nr.219/1998.

            Art.2 Se aprobă construirea a cinci garaje pe terenul Primăriei Municipiului Iaşi conform planului de amenajare anexat.

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Elena Eliza Nazarie                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.146

din 18 iunie 2001