Hotărârea nr. 145/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de divizare parţială a R.A.TERMOFICARE IASI şi stabilirea capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale nou înfiinţate precum şi patrimoniul regiei rămase

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de divizare parţială a R.A.TERMOFICARE IASI şi stabilirea capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale nou înfiinţate

precum şi patrimoniul regiei rămase

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr.207/1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă proiectul de divizare parţială a R.A.Termoficare Iaşi, prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2 Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate prin reorganizarea R.A.Termoficare este deţinut în întregime de Municipiul Iaşi, reprezentat de Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Capitalul social al S.C.Termo-Gaz este de 628.500.000 lei împărţit în 6.285 acţiuni în valoare de 100.000 lei fiecare, care aparţin în proporţie de 100% Municipiului Iaşi şi un patrimoniu pulic în valoare de 3.428.943.667 lei.

            Art.4 Capitalul social al S.C.Termo - Service S.A.. va fi de 882.017.857 lei, împărţit în 8.820 acţiuni în valoare de 100.000 lei fiecare, care aparţin Municipiului Iaşi.

            Art.5 Capitalul social al S.C.Ascensorul - Service S.A. este de 46.818.874 lei, împărţit în 468 acţiuni în valoare de 100.000 lei fiecare, care aparţin Municipiului Iaşi.         

            Art.6 Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, rămasă după divizare îşi schimbă denumirea în Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi.

            Art.7 Patrimoniul Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice este de 142.787.789 mii lei, care este integral al Municipiului Iaşi.

            Art.8 Bunurile proprietate publică a Municipiului Iaşi, aflate în patrimoniul R.A.Termoficare Iaşi, se atribuie, în condiţiile legii, S.C.Termo-Gaz S.A. şi Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice şi nu se include în capitalul social al societăţii comerciale, iar în cazul regiei autonome intră în patrimoniul acesteia, urmând regimul juridic prevăzut la art.135 alin.3-5 din Constituţia României şi Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

            Art.9 Capitalurile sociale ale societăţilor nou-înfiinţate precum şi patrimoniul regiei rămasă după divizare se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul Regiei Autonome de Termoficare Iaşi, evidenţiate în balanţa de verificare contabilă la data de 31.03.2001.

            Art.10 Se numesc următorii cenzori şi cenzori supleanţi la S.C.Termo - Service S.A. :

Cenzori :

·        Irina Neacşu;

·        Mariana Titilişcă;

·        S.C.Expert contabil CR SRL

 

Cenzori supleanţi:

·        Georgeta Stirbu;

·        Tamara Cudelcu;

·        Teodora Puiu.

            Art.11 Se numesc cenzorii şi cenzorii supleanţi la S.C.Termo - Gaz S.A.;

Cenzori :

·        Corina Mărunţelu

·        Paraschiva Săvoaie

·        Anca Arcus

 

Cenzori supleanţi :

·        Elena Guzganu

·        Carmen Buhuşi

·        Ana Carnaru

            Art.12 Se numesc cenzorii şi cenzorii supleanţi la S.C.Ascensorul - Service S.A.:

Cenzori:

·        S.C.Audit Expert S.A.

·        Crăciun Emil

·        Chiorăscu Nicoleta

 

Cenzori supleanţi:

·        Dana Mihai

·        Nicolau Filomela

·        Diana Iovan

 

            Art.13 Urmare divizării parţiale, societăţile comerciale nou înfiinţate preiau toate drepturile şi sunt ţinute de toate obligaţiile Regiei Autonome de Termoficare Iaşi, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, partajarea lor urmând se facă pe baza protocolului de predare - primire şi se substituie în toate litigiile în curs ale R.A.Termoficare Iaşi.

            Art.14 Data bilanţului de divizare a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi este data de 31.03.2001 iar data înfiinţării societăţilor desprinse prin divizarea parţială va fi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului.

 

            Art.15 Prezenta hotărâre anulează Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.140 din 14.05.2001.

            Art.16 Prezenta hotărâre se va comunica R.A.Termoficare şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.145

din 18 iunie 2001